Videoreferat / båndet streaming fra generalforsamlingen den 15. december 2021.

Klimaprogram 2021

Klimaloven fastsætter et mål om, at Danmark skal reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 1990. På længere sigt skal Danmark være et klimaneutralt samfund i senest 2050.

Klima-, energi- og forsyningsministeren skal hvert år udarbejde et klimaprogram til Folketinget, hvori ministeren skal give sin vurdering af, om det kan anskueliggøres, at de nationale klimamål nås.Vurderingen af om det kan anskueliggøres, at klimalovens mål nås, baseres på en samlet vurdering af effekterne af initiativer på kort og lang sigt, hvor det for nogle initiativer vil være muligt at estimere en konkret reduktionseffekt. For andre initiativer foretages en vurdering af forventningerne til reduktionseffekten baseret på faglige antagelser. Idet klimaindsatsen ifølge klimaloven skal ske under hensyntagen til klimalovens guidende principper, lægges hensynet til principperne også til grund for ministerens vurdering.

Danske Energiforbrugere er foreningen for dig, som ENERGIFORBRUGER!

DENFO har haft mange sager vedrørende ændringer i afregningen af mindre Vedvarende Energi produktionsanlæg det seneste år. Uden dette arbejde, ville mindre Vedvarende Energi-producenter i dag have stået med yderligere regninger på ca. 75 mill. kr. for rådighedstarif, transmissions- og systemtariffen, foruden de 185 – 200 mill., som Retssagen er sat op om.

Vedr. ankesagen.

Som det nok er bekendt blev byrettens dom i forbindelse med solcellesagen mod Energi- og Klimaministeriet anket til landsretten efter anbefaling af foreningens tidligere advokat Niels Holger Printz.

Det var dog tvivlsomt, om ankesagen kunne vindes, og efter råd fra foreningens nye advokat, Alexander May-Worre, besluttede bestyrelsen enstemmigt i starten af august at opgive sagen – dette i lyset af, at det ikke var muligt at inddrage Skatteministeriet, som er det ministerium, sagen oprindeligt skulle have været anlagt imod, og at anken mod Energi- og Klimaministeriet ville blive tabt og dermed kun påføre foreningen voldsomme udgifter.

Bestyrelsen arbejder nu med at undersøge mulighederne for en ny sag mod Skatteministeriet, og så snart vi har en plan klar vil vi vende tilbage med mere information herom. Vi er dog ikke i tvivl om, at en sådan sag skal føres for at få styr på de urimeligheder, danske solcelleejere de seneste år har været udsat for fra myndighedernes side.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os